1887

Ungdomars väg från skola till arbetsliv

Nordiska erfarenheter

image of Ungdomars väg från skola till arbetsliv

I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk synpunkt. Denna enhetlighet gäller emellertid inte reglereringarna av övergången från skola till arbetsliv. Det råder också stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetslöshetstal och inaktivitet bland ungdomar. En utgångspunkt för de nationsstudier och länderjämförelser som presenteras i rapporten är att de institutionella villkoren har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En annan utgångspunkt är att samtliga länder har anledning att effektivisera sina övergångsregimer för att motverka växande försörjningsbördor i spåren av en åldrande befolkning. I grunden handlar det om att upprätthålla arbetskraftsutbudet och underlätta skattefinansieringen av framtida välfärd.

Swedish

.

Ungdomars etableringsförhållanden i de nordiska länderna – en bakgrund

Den här rapporten behandlar ungdomars villkor i de nordiska länderna. De nordiska länderna liknar varandra i många avseenden. I internationella studier om levnadsförhållanden och välfärdspolitiska system återkommer begrepp som den nordiska modellen och den skandinaviska välfärdspolitiska regimen. Till likheterna mellan länderna räknas bland annat ungdomars utbildning och etableringsvillkor på arbetsmarknaden. Andelen som fullföljer längre utbildning är hög jämfört med i andra europeiska länder. Sysselsättningsgraden är också hög. Andelen i åldrarna mellan 15 och 24 år som är inaktiva, dvs. utanför både utbildningssystemet och arbetskraften, är relativt låg.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error