1887

Ungdomars väg från skola till arbetsliv

Nordiska erfarenheter

image of Ungdomars väg från skola till arbetsliv

I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk synpunkt. Denna enhetlighet gäller emellertid inte reglereringarna av övergången från skola till arbetsliv. Det råder också stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetslöshetstal och inaktivitet bland ungdomar. En utgångspunkt för de nationsstudier och länderjämförelser som presenteras i rapporten är att de institutionella villkoren har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En annan utgångspunkt är att samtliga länder har anledning att effektivisera sina övergångsregimer för att motverka växande försörjningsbördor i spåren av en åldrande befolkning. I grunden handlar det om att upprätthålla arbetskraftsutbudet och underlätta skattefinansieringen av framtida välfärd.

Swedish

.

Sammanfattning

Den här rapporten belyser ungdomars etableringsvillkor i de nordiska länderna. Syftet har varit att granska likheter och olikheter vad avser specifika aspekter av välfärdssystemen med fokus på gymnasial yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser. Genomströmningen i gymnasieskolan har kommit i förgrunden för analysen i länderstudierna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error