1887

Ungdomars väg från skola till arbetsliv

Nordiska erfarenheter

image of Ungdomars väg från skola till arbetsliv

I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk synpunkt. Denna enhetlighet gäller emellertid inte reglereringarna av övergången från skola till arbetsliv. Det råder också stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetslöshetstal och inaktivitet bland ungdomar. En utgångspunkt för de nationsstudier och länderjämförelser som presenteras i rapporten är att de institutionella villkoren har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En annan utgångspunkt är att samtliga länder har anledning att effektivisera sina övergångsregimer för att motverka växande försörjningsbördor i spåren av en åldrande befolkning. I grunden handlar det om att upprätthålla arbetskraftsutbudet och underlätta skattefinansieringen av framtida välfärd.

Swedish

.

From School to Work: The Case of Iceland

The Icelandic educational system has long been characterized by an emphasis on general secondary education, the literary highway to universities. At the same time vocational and technical routes have been more limited in scope and appeal. Educators and researchers have continually stressed the need to focus and energize the vocational part of the secondary educational system, as reflected in the comment at the start of this chapter, from Gerður G. Óskarsdóttir's seminal study of the transition issue in the Icelandic context. Others have been less concerned and favoured an air of self regulation, not seeing the urgency to plan and influence choices of youth in the school system. Something akin to a laissez faire attitude can even be said to have prevailed in some quarters, such as amongst employers (Jónasson 1998). This state of affairs has primarily been made possible by a long-term situation of high demand for labour in the society.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error