1887

Ungdomars väg från skola till arbetsliv

Nordiska erfarenheter

image of Ungdomars väg från skola till arbetsliv

I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk synpunkt. Denna enhetlighet gäller emellertid inte reglereringarna av övergången från skola till arbetsliv. Det råder också stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetslöshetstal och inaktivitet bland ungdomar. En utgångspunkt för de nationsstudier och länderjämförelser som presenteras i rapporten är att de institutionella villkoren har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. En annan utgångspunkt är att samtliga länder har anledning att effektivisera sina övergångsregimer för att motverka växande försörjningsbördor i spåren av en åldrande befolkning. I grunden handlar det om att upprätthålla arbetskraftsutbudet och underlätta skattefinansieringen av framtida välfärd.

Swedish

.

Förord av projektansvarig

För ungefär två år sedan träffades en liten grupp forskare med olika ämnebakgrund i Köpenhamn för att diskutera möjligheterna att utveckla ett samarbete. Trots våra gemensamma intressen för frågor som berör ungdomars etableringsvillkor, arbetsmarknadsförhållanden och yrkesutbildning hade vi enbart haft sporadiska kontakter tidigare. Vi kunde också konstatera att det ämnesöverskridande samarbetet kring ungdoms-, utbildnings- och arbetsmarknadsfrågorna är mycket begränsat i respektive land trots att frågorna överallt står högt upp på den politiska dagordningen. Förekomsten av ett sedan länge etablerat forskarnätverk för yrkesutbildning i Danmark och tillkomsten av ett liknande nätverk i Sverige gav oss emellertid den nödvändiga plattformen för att gå vidare med det projekt som slutredovisas i och med presentationen av föreliggande rapport. Strukturen på rapporten återspeglar arbetssättet inom projektet. Nationsstudierna har utförts självständigt av deltagarna utifrån några gemensamma och övergripande riktlinjer. En avstämning av innehållet i länderstudierna skedde i samband med en konferens i Landskrona 8-9 maj 2008. De enskilda författarna ansvarar fullt ut för innehållet i sina kapitel.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error