1887

Tradisjonelle utfordringer - fornyet interesse

image of Tradisjonelle utfordringer - fornyet interesse

Moderniseringen av utdanningssystemene har gjort relasjonene til arbeidslivet mer komplekse, og i varierende grad opplever de nordiske landene en avstand mellom den utdanning som gis og behovet arbeidslivet antas å ville ha fremover. De mest fremtredende tiltak synes i denne situasjonen å være: I alle de nordiske land, om enn i ulik form, foregår en vending mot å ta virksomhetene mer aktivt i bruk som opplæringsarena for derigjennom å komme tettere på arbeidslivets behov. Yrkesutdanningene gjøres mer generelle for å gi kandidatene en bredere plattform og bedriftene større fleksibilitet. Det er en fornyet interesse for bruk av prognoser og andre systematiske planleggingstiltak. Tradisjonelt har de nordiske land tillagt det frie utdanningsvalg stor vekt. Det ser i dag ut til å være to tilsynelatende motsatte bevegelser i ungdoms preferansemønstre: I alle land søker ungdom seg i økende grad søker seg mot studieforberedende utdanninger, samtidig som mange uttrykker mer yrkesspesialisering og praksis. Begge deler kan ses både som uttrykk for ungdoms egen tolkning av arbeidsmarkedets utvikling.

Norwegian

.

Når tilbudet bestemmer hva man har behov for. Pleie- og omsorgssektoren som case

Pleie- og omsorgssektoren er et særlig interessant case når det gjelder å belyse forholdet mellom arbeidslivets behov og utforming av yrkesutdanningene. I alle de nordiske land vil den store eldrebølgen gi samfunnene utfordringer det er vanskelig å fatte omfanget av når det gjelder behovet for pleiepersonell. Knapt for noen annen sektors del er det så bred enighet i samfunnet og politikken om at det er et stort behov kvalifisert arbeidskraft. Helsesektoren er i tillegg karakterisert ved et svært velutbygd system av yrker og yrkesutdanninger, som et uttrykk for arbeidslivets behov og hvordan dette søkes dekket. Det foregår en systematisk planlegging og vurdering av kompetansebehovene, og man har tatt i bruk omfattende prognosemodeller for å få fram tall på behovet for personell med ulike utdanninger. Det er tilsynelatende en sterk politisk vilje til styring av feltet for å kunne være rustet til de store kvalifikasjons- og rekrutteringsutfordringer pleie- og omsorgssektoren står overfor.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error