1887

Tradisjonelle utfordringer - fornyet interesse

image of Tradisjonelle utfordringer - fornyet interesse

Moderniseringen av utdanningssystemene har gjort relasjonene til arbeidslivet mer komplekse, og i varierende grad opplever de nordiske landene en avstand mellom den utdanning som gis og behovet arbeidslivet antas å ville ha fremover. De mest fremtredende tiltak synes i denne situasjonen å være: I alle de nordiske land, om enn i ulik form, foregår en vending mot å ta virksomhetene mer aktivt i bruk som opplæringsarena for derigjennom å komme tettere på arbeidslivets behov. Yrkesutdanningene gjøres mer generelle for å gi kandidatene en bredere plattform og bedriftene større fleksibilitet. Det er en fornyet interesse for bruk av prognoser og andre systematiske planleggingstiltak. Tradisjonelt har de nordiske land tillagt det frie utdanningsvalg stor vekt. Det ser i dag ut til å være to tilsynelatende motsatte bevegelser i ungdoms preferansemønstre: I alle land søker ungdom seg i økende grad søker seg mot studieforberedende utdanninger, samtidig som mange uttrykker mer yrkesspesialisering og praksis. Begge deler kan ses både som uttrykk for ungdoms egen tolkning av arbeidsmarkedets utvikling.

Norwegian

.

Det norske systemet

Hvordan er forholdet mellom arbeidslivets behov for kompetanse og utformingen og dimensjoneringen av yrkesutdanningssystemet i Norge? På hvilken måte kan og blir arbeidslivets behov formidlet til utdanningssystemet? Og i hvor stor grad dreier det seg om å reprodusere dagens arbeidstokk kontra det å planlegge for fremtidige behov? For å kunne besvare disse spørsmålene er det nødvendig å beskrive det formelle yrkesutdanningssystemet vi har i Norge, hvilke mekanismer som er bygget opp for at det skal respondere på arbeidslivets behov, men også å diskutere i hvilket omfang dette systemet faktisk er i stand til å sørge for arbeidslivets tilgang på kompetent arbeidskraft.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error