1887

Tradisjonelle utfordringer - fornyet interesse

image of Tradisjonelle utfordringer - fornyet interesse

Moderniseringen av utdanningssystemene har gjort relasjonene til arbeidslivet mer komplekse, og i varierende grad opplever de nordiske landene en avstand mellom den utdanning som gis og behovet arbeidslivet antas å ville ha fremover. De mest fremtredende tiltak synes i denne situasjonen å være: I alle de nordiske land, om enn i ulik form, foregår en vending mot å ta virksomhetene mer aktivt i bruk som opplæringsarena for derigjennom å komme tettere på arbeidslivets behov. Yrkesutdanningene gjøres mer generelle for å gi kandidatene en bredere plattform og bedriftene større fleksibilitet. Det er en fornyet interesse for bruk av prognoser og andre systematiske planleggingstiltak. Tradisjonelt har de nordiske land tillagt det frie utdanningsvalg stor vekt. Det ser i dag ut til å være to tilsynelatende motsatte bevegelser i ungdoms preferansemønstre: I alle land søker ungdom seg i økende grad søker seg mot studieforberedende utdanninger, samtidig som mange uttrykker mer yrkesspesialisering og praksis. Begge deler kan ses både som uttrykk for ungdoms egen tolkning av arbeidsmarkedets utvikling.

Norwegian

.

De danske erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet

Hvordan sikres det at de danske erhvervsuddannelser løbende tilpasses til arbejdsmarkedets behov for kompetencer – både de aktuelle og de fremtidige behov? Dette spørgsmål vil rapporten her forsøge at besvare. Gennem de seneste ti år har Undervisningsministeriet i Danmark sat mere fokus på uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet blandt andet ved en tæt monitorering af beskæftigelsesfrekvenser for de uddannede. Det begrundes med fremtidens demografisk betingede mangel på arbejdskraft, globaliseringen og de hastige forandringer på arbejdsmarkedet samt EU-politikkens tiltag i forhold til „employability“. Rapporten her beskæftiger sig kun med erhvervsuddannelserne på gymnasialt niveau (10.–12. klassetrin).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error