1887

Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Klassificering och ranking på nordisk dagordning

image of Sammanfattande rapport från konferensen: Profilering av nordisk högre utbildning och forskning

Den 15 april 2010 höll Nordiska ministerrådet konferensen ”Profilering av nordisk högre utbildning och forskning - klassifikation och ranking på den nordiska dagordningen?”. Konferensrapporten anger huvuddragen i den internationella utbildningspolitiska kontext som konferensen placerar sig i. Den redogör även för debatten under konferensen och för de rekommendationer som konferensens deltagare gav uttryck åt. Rapporten kan därför betraktas som en konstruktiv utgångspunkt för ett vidare nordiskt samarbete på området.

Swedish

.

Högre utbildning som internationell konkurrensfaktor

I såväl Europa som i flera andra länder runt om i världen dominerar en dagordning för förändring och effektivisering. Själva centrum för sådana globaliseringstendenser utgörs av en rad innovationspolitiska initiativ. Innovations- och tillväxtmålsättningar fokuserar i ständigt högre grad på utvecklingen av utbildningens kvalitet och effektivitet, och på stimulering av forskning, kunskapsöverförande och tillämpning. Forskning, utbildning och innovation är centrala bärande element i detta dynamiska utvecklingssammanhang. De ses därför som en avgörande förutsättning för att Europa skall kunna upprätthålla en konkurrenskraftig ekonomi i det globala vetenskapssamhället.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error