1887

Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

image of Praktisk-musiske fag i utdanningssystemene i Norden

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Praktisk-estetiska ämnen i det svenska utbildningssystemet

Denna rapport ingår som en del av ett projekt om Creativity, Innovation and Entrepreneurship in Education understött av Nordiska Ministerrådet (NMR). I samband med att skola och utbildningssystem anpassas till samhällets behov, både nutida och förväntade i framtiden, blir begrepp som livslångt lärande, hållbar utveckling och entreprenörskap allt oftare använda i policydokument av olika slag. Frågan om hur entreprenörskap kan gynna den allmänna utvecklingen i dagens kunskapssamhälle är inte enbart en angelägenhet för Utbildningsdepartementet, även Närings- och Handels-departementet initierade en utredning för att finna mera långsiktiga lösningar på den då aktuella sysselsättningskrisen (DS 1997:3). Den politiska ambitionen att förbereda dagens barn och ungdomar för en okänd framtid är tydlig, men begreppens innebörd och konsekvenserna för utbildningssystemet är dock inte lika klart utredda.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error