1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Utgångsläget för Norden i komparativt perspektiv

I mars 2003 publicerade kommissionen den tredje europeiska rapporten om indikatorer i vetenskap och teknologi (Third European Report on Science & Technology Indicators 2003). I rapporten ingår en analys av de viktigaste dragen för regioner, vilka snabbt har förvandlat sina ekonomier till kunskapsbaserade ekonomier. Som exempel tar man de nordiska länderna inom EU, dvs. Danmark, Finland och Sverige. Sedan 1995 har dessa länder gjort medvetna nationella satsningar på en kunskapsbaserad ekonomi med investeringar i vetenskap, teknologi och innovation. Man har satsat på bioteknik, informations- och kommunikationsteknologi, forskarskolor och ett nära samarbete mellan företag och forskningsinstitutioner. Resultaten kan tydligt ses när det gäller en rad indikatorer: Publikationsaktivitet, antalet patent, andelen innovativa företag som samarbetar med universitet och forskningsinstitutioner samt antalet snabbt växande high-tech industrier (Third European Report 2003 s. 24-25).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error