1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Universitetens roll i NORIA

Inom det europeiska forskningsrummet har man fäst allt större vikt vid att aktivt engagera de europeiska universiteten i ansträngningarna att utveckla Europa till den mest dynamiska och kunskapsbaserade ekonomin i världen. Ett uttryck för detta är kommissionens meddelande The role of the universities in the Europe of knowledge (COM (2003) 58). Här betonar man att kunskapssamhället är beroende av produktionen är kunskap, dess spridning genom information och kommunikation, dess förmedling genom undervisning och utbildning och dess användning genom industriella processer och tjänster. Universiteten är unika genom att de är aktiva i alla delar av denna process. Europa behöver därför en frisk och blomstrande universitetsvärld.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error