1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Nordiska ”Joint actions”

Det har redan länge stått klart att de nordiska länderna inte var för sig kan finansiera den infrastruktur som behövs inom ytterst kostnadskrävande forskningssektorer utan måste gå samman kring investeringarna på nordisk eller europeisk nivå. Med infrastruktur förstås vetenskapliga forskningsanläggningar eller –apparatur och nätverk mellan dem, vetenskapliga samlingar, dataarkiv och dataprogram. Som exempel kan man nämna det nordiska deltagandet i ESRF, det europeiska synkrotonstrålelaboratoriet vid NORDSYNC och samarbetet om Eiscat där mätstationer finns utplacerade i Finland, Norge och Sverige. Vidare kan man peka på det nordiska deltagandet i ODP (Ocean Drilling project), det nordiska observatoriet NOT (Nordic Optic Telescope) på La Palma och på NORDSIM (masspektrometer). De nordiska länderna undersöker vidare möjligheterna att etablera ett molekylärt medicinskt laboratorium i Skandinavien inom ramen för det europeiska molekylära samarbetet (EMBL).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error