1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Nordiska “Centres of Excellence” (NCoE)

I EU-kommissionens initiativ Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet betonar man vikten av att skapa nätverk mellan ”centres of excellence”, dvs. de forskningsinstitutioner i världsklass som Europa redan har. För att det europeiska forskningsområdet skall bli verklighet behöver fungerande nätverk mellan dem skapas. Distansarbete i olika former möjliggörs genom att nätverken kan förverkligas i elektronisk form som virtuella ”centres of excellence”. Man bör vidare sträva till tvärvetenskapliga enheter och till ett nära och fruktbart samarbete mellan dem och näringslivet så att den kunskap som genereras kan komma till användning inom industrin.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error