1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Målet med etableringen av det nordiska forsknings- och innovationsrummet NORIA

Syftet med att skapa NORIA är att höja den nordiska forskningens synlighet, konkurrensförmåga och attraktivitet samt att med ett utbyggt regionalt samarbete inom hela Östersjöområdet ge ett väsentligt bidrag till stärkandet av det europeiska forskningsrummet. Motsvarande regionala strävanden är aktuella också i andra delar av den utvidgade europeiska gemenskapen. De nordiska satsningarna på forskning och innovation bör vara väl integrerade med motsvarande satsningar inom ERA. Men det är också viktigt att understryka att det nordiska forskningssamarbetet har egna mål och prioriteringar. Det kan t.ex. gälla komparativ forskning rörande kultur- och samhällsfrågor i Norden, som utgör en enhet inte bara geografiskt utan också när det gäller historiska, sociala, ekologiska, religiösa och delvis språkliga aspekter. Nordisk forskning bör genom sina interna prioriteringar bli en vägvisare inte bara för europeiska aktörer utan också för forskningen i ett globalt perspektiv.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error