1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Finansieringen av aktiviteterna i NORIA

Enligt nordiska ministerrådets budget för år 2003 har det nordiska forsknings- och utvecklingssamarbetet en budget på ca 200 miljoner DKK (Planer og budsjett 2003 s. 53). Det kan som tidigare har framhållits ställas i relation till de nordiska ländernas sammanlagda offentliga satsning på FoU som uppgår till ca 64 miljarder DKK (FoUbudsjettering i de nordiska landene 2003 s. 50). Med andra ord motsvarar den nordiska satsningen omkring 0,3 % av de sammanlagda nationella satsningarna med offentliga medel. Om man utgår från den sammanlagda satsningen på FoU i Norden (inklusive näringslivet) på drygt 210 miljarder DKK utgör NMR:s FoU-budget inte ens 0,1 %. Det står inte i någon som helst rimlig proportion till den uppenbara nytta ett utökat nordiskt samarbete kunde ge. Det är uppenbart att en radikal förändring måste komma till stånd ifall målsättningen med NORIA skall kunna uppnås.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error