1887

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

image of Noria

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska ”Centres of excellence”, samspel mellan forskning och innovation, nordiska ”joint actions”, utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Swedish

.

Bakgrunden till Vitboken

I många avseenden är Norden redan nu en ledande region inom forskning och innovation i Europa. Kontakten mellan forskare och rörligheten mellan universitet och forskningsinstitutioner är rätt omfattande. Det finns ett etablerat samarbete när det gäller forskningsprojekt, forskarutbildning, forskarkurser samt utbyte av sakkunniga genom gästprofessurer, opponenter och förhandsgranskare av avhandlingar. Tre av länderna har redan uppnått nivån det ambitiösa målet för Europeiska unionen (EU) på 3 % när det gäller satsningarna på forskning och utveckling (FoU) i relation till bruttonationalprodukten (BNP). Det nordiska FoU-medeltalet ligger strax över det uppsatta EU-målet. De kulturella, sociala och geografiska likheterna är betydande och underlättar samarbetet. De administrativa frågorna kan skötas flexibelt genom de erfarenheter man har från ett mycket långvarigt och väl fungerande samarbete när det gäller forskning och innovation.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error