1887

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning - Studie 2

Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid

image of Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning - Studie 2

Højere uddannelse har en stadig stigende betydning for de nordiske landes vidensbase og dermed økonomiske udvikling. Øget nordisk samarbejde, specialisering og arbejdsdeling mellem nordiske universiteter er én måde at styrke uddannelsessystemet på. Men i så fald må kvalitetssikrings- og akkrediteringssystemer gøres mere kompatible. Dette studie viser at de nordiske lande er godt rustet til øget samarbejde, men peger samtidigt på en række områder hvor der er behov for udvikling og afklaring. Studien er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af NIFU STEP, som har fået faglig støtte fra en referencegruppe bestående af repræsentanter fra det nordiske universitetsmiljø. Nærværende studie indgår i en serie af fire studie med fælleoverskrift ”Norden som global vinderegion”, der udpeger politikområder, som har en særlig relevans for de nordiske lande, i lyset af den stigende globalisering og det øgede pres på de nordiske landes økonomiske konkurrenceevne.

Danish

.

Förord

Denna studie har sitt ursprung i det initiativ som Nordiska Ministerrådet tagit för att utveckla och skapa gemensamma nordiska mastergrader på områden där länderna i samarbete med utgångspunkt i nordisk styrka kan skapa något bättre än vad ett enskilt land kan göra. För att detta skall åstadkommas utgör problemställningar kring kvalitetssäkring och ackreditering en viktig grund för arbetet så att programmen får erkännande och legitimitet både i och utanför Norden. Studien visar att de nordiska länderna generellt står väl rustade för gemensamma utbildningsprogram. Samtliga nordiska länder har ratificerat Lissabonkonventionen och nordiska universitet och högskolor deltar aktivt i nordiskt och internationellt samarbete om utveckling av gemensamma studieprogram. Studien undersöker olika vägar för framtida utveckling vad gäller samarbeten/synergier mellan de nordiska kvalitetssäkringssystemen. Dessa olika vägar innebär olika grad av integrering av de nordiska kvalitetssäkringssystemen väcker intressanta frågeställningar och spännande diskussioner som jag ser fram emot att ta del av.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error