1887

Nordens språk med rötter och fötter

image of Nordens språk med rötter och fötter

Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är uppbyggda, om deras historiska utveckling och inbördes släktskapsförhållanden. Till boken hör ett omfattande undervisningsmaterial som består av korta och lättillgängliga texter i språkhistoriska och språkpolitiska ämnen.

Swedish Danish, Norwegian, Icelandic

.

Förord

Nordens språk med rötter och fötter är ett samnordiskt läroboksprojekt. År 2000 tog Nordiska ministerrådets språkpolitiska referensgrupp initiativet till att utarbeta en nordisk språkhistoria som vänder sig till gymnasielever. Projektet genomfördes i samarbete med nordspråk, en sammanslutning av nordiska modersmålslärare och lärare som undervisar i ett nordiskt språk som främmande språk. Steen Svava Olsen knöts till projektet som ledare, medan den slutgiltiga redigeringen överläts till Iben Stampe Sletten.

Swedish Norwegian, Danish, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error