1887

Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau

image of Muligheder for en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau

Udredningen kortlægger mulighederne for en fællesnordisk læreruddannelse på kandi-datniveau givet indenfor rammerne af et Nordic Master Programme. Det gør den ved at beskrive Nordens forskellige læreruddannelser og de forskellige regelværk for fællesgrader. Et Nordic Master Programme er et uddannelsesprogram etableret af Nordisk Ministerråd i 2007. Programmet er iværksat for at styrke Norden som en attraktiv region for uddannelse. Højere uddannelsesinstitutioner med en stærk forsk-ningsprofil kan søge om støtte til et Nordic Master Programme. Udredningen peger på fem udfordringer der begrænser mulighederne. Udfordringer-ne knytter sig blandt andet til at de potentielle ansøgerinstitutioners forskningsbasering ikke er identisk, at mange læreruddannelser ikke er stærkt moduliserede og derfor svære for de studerende at forlade, at læreruddannelserne har forskelligt indhold og længde og at lærerstuderende derfor er på forskellige faglige niveauer. Udredningen afsluttes med otte bud på indholdet i en fællesnordisk læreruddannelse på kandidatniveau, eksempelvis med fokus på stærke naturfagsdidaktiske kompetencer el-ler internationalisering.

Danish

.

Nationale strukturer

De nordiske læreruddannelser er forskellige i opbygning og struktur. Det er en væsentlig udfordring at forene dem i en fælles uddannelse, et fælles Nordic Master Programme. Derfor er det vigtigt at se på uddannelsernes strukturering og hvilke krav de på nuværende tidspunkt opfylder – sammenholdt med hvilke krav en fællesnordisk læreruddannelse skal opfylde. Læreruddannelsen er en politisk vigtig uddannelse, og der er i flere af de nordiske lande en tradition for at området ofte reformeres. Vi vil i det følgende give et billede af de kompetencekrav der gælder for underviserne i grundskolen, og de relevante strukturer i uddannelserne der kan have betydning i overvejelserne om etablering af et Nordic Master Programme i læreruddannelse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error