1887

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg

image of Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Kreativitet, innovation och entreprenörskap i det finska utbildningssystemet

Denna kartläggning beskriver Finlands syn till kreativitet, innovation och entreprenörskap i utbildningen som en del av ett nordiskt projekt – Kreativitet, innovation och entreprenörskap, en studie beställd av Nordiska Ministerådet (NMR). Finlands studie har genomförts genom ett samarbete mellan PhD Eila Lindfors och adjunkt professor, PhD Heleena Lehtonen vid Tammefors universitet, Lärarutbildningsinstitutionen vid Tavastehus enheten. Lehtonen har bidragit till rapporten genom att insamla och sammanställa material. Lindfors har samlat material, sammanställt under rubriker och ansvarar den svenskspråkiga helheten. Ett syfte är att ge en översikt av hur kreativitet, innovation och entreprenörskap kommer fram i styrdokument och utbildning i Finland inklusive det självstyrande området Åland. Studien grundar sig på innehållsanalys, tolkning och värdering av de nuvarande nationella forskningsresultaten och styrdokumenten (lagtexter, strategiska planer och läroplan). Studien beskriver vilka åtgärder man använder i Finland för att stärka barnens, elevernas och ungdomarnas kreativitet och skapande inom utbildningssystemet. Kreativitet och skapande i lärarutbildningen tas även upp liksom vuxenutbildning i korthet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error