1887

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg

image of Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Som tilleggsoppdrag til denne studien, ble det i 2010 under det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, tatt initiativ til ytterligere to studier om henholdsvis de praktisk musiske fag og de nordiske lands arbeid med talentutvikling og kreativitet i relasjon til naturvitenskap. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt ”En god opplæring til ungdom og voksne” som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Studiene er gjennomført under ledelse av Universitet i Nordland, Norge, på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Norwegian

.

Kreativitet, innovation och entreprennörskap i det svenska utbildningssystemet

Hur framskrivs begrepp som innovation, kreativitet och entreprenörskap i de svenska styrdokumenten och hur omsätts detta i praktiken? Det är några av de frågor som denna studie söker besvara. Rapporten utgör det svenska bidraget till en större nordisk komparativ studie om kreativitet, innovation och entreprenörskap i de nordiska utbildningssystemen. Förutom att kartlägga ingår i uppdraget även att analysera och till Nordiska Ministerrådet framlägga förslag till strategier inom området. Studien bygger på analys av politiska dokument, rapporter samt nationell forskning.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error