1887

Integration genom vuxenutbilding och fortbilding

Landrapport Finland

image of Integration genom vuxenutbilding och fortbilding

Trots att invandringen till Finland ökat de senaste årtionden är andelen invandrare fortfarande liten, drygt 2,5 %. De största invandrargrupperna kommer från Estland och Ryssland. Invandrarna är geografiskt ojämnt fördelade, vilket innebär att behovet av integrationsfrämjande vuxenutbildningsåtgärder varierar stort förutom mellan olika invandrargrupper även mellan olika regioner. Under senare år har den arbetsrelaterade invandringen varit fokus. Den integrationsfrämjande vuxenutbildningen i Finland kan beskrivas både som arbetsmarknadsorienterad och individualiserad. Målet är att för en invandrare som i ett tidigt skede blir arbetssökande skräddarsy en utbildningsväg till den öppna arbetsmarknaden Integrationsutbildningen består av tre olika former av utbildningshelheter som administreras av Arbets- och näringsministeriet. Dessa är tilltänkta att beakta invandrarnas olika förutsättningar (t.ex. invandrare som saknar läs- och skrivkunnighet) och utgöra en väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier inom det ordinarie vuxenutbildningssystemet. På senare tid har tyngdpunkten kommit att flyttas från de arbetsmarknadspolitiska integrationsutbildningarna till vuxenutbildning inom det ordinarie vuxenutbildningssystemet. Uppföljningen av integrationsutbildningarna i form av utvärderingar har varit relativt blygsam. Det man kan konstatera är att trots att de individuella förutsättningarna har kunnat beaktas rätt väl har effekterna (i form fortsatta studier eller anställning på arbetsmarknaden) inte motsvarat förväntningarna. Förutom att förbättra lärarnas kompetens i att arbeta med invandrare finns det incitament till att både förenkla systemet med integrationsutbildningarna och integrera dem starkare i ordinarie vuxenutbildning. Utvecklandet av vuxenutbildning för invandrare har skett genom ett mycket stort antal lokalt eller regionalt förankrade men sinsemellan okoordinerade EU-finansierade projekt. Som en reaktion på detta genomför man för tillfället två omfattande stödstrukturprojekt med syfte att stärka vägledningen och rådgivningen samt samla och kommunicera de erfarenheter som visat sig vara effektfulla (best practices).

Swedish

.

Sammanfattning

Den finländska integrationspolitiken har under 2000-talet kommit att allt starkare präglas av arbetsmarknadsorientering och arbetslivsanknytning. Ansvaret för utbildning av vuxna invandrare är fördelat mellan Arbets- och näringslivsministeriet och Undervisningsministeriet, det förstnämnda svarar för finansieringen och formen, det senare nämnda för innehållet i ett nationellt perspektiv. Villkoren för och genomförandet av utbildningarna varierar kraftigt mellan regioner och orter, inte minst på grund av att t.ex. de arbetskraftspolitiska integrationsutbildningarna kan genomföras av diverse aktörer, såväl av vuxenutbildningscenter (med profilering mot arbetskraftspolitisk vuxenutbildning) som av t.ex. folkhögskolor (med profilering mot folkbildning). Det finns inga uppföljningar eller utvärderingar av hur de nationella läroplanerna för integrationsutbildningarna, som aktiv uppdaterats de senaste åren, förverkligas av olika organisatörer. Överhuvudtaget är möjligheterna att få en samlad överblick begränsade. Detta på grund av att övergripande nationell statistik i vilken invandrare skulle uppmärksammas som en särskild grupp saknas. Det övergripande syftet, att integrera utbildning av vuxna invandrare allt starkare i den ordinarie vuxenutbildningen kan i princip ha två motsatta utfall. En invandrare med goda förutsättningar (t.ex. tidigare utbildning, grundläggande språkkunskaper) kan med hjälp av god vägledning finna en meningsfull utbildningsväg och genom att delta i ordinarie vuxenutbildning bli integrerad i ordets egentliga betydelse. Men för en invandrare med sämre förutsättningar och bristfällig tillgång till vägledning, rådgivning och information är risken för marginalisering uppenbar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error