1887

Integration genom vuxenutbilding och fortbilding

Landrapport Finland

image of Integration genom vuxenutbilding och fortbilding

Trots att invandringen till Finland ökat de senaste årtionden är andelen invandrare fortfarande liten, drygt 2,5 %. De största invandrargrupperna kommer från Estland och Ryssland. Invandrarna är geografiskt ojämnt fördelade, vilket innebär att behovet av integrationsfrämjande vuxenutbildningsåtgärder varierar stort förutom mellan olika invandrargrupper även mellan olika regioner. Under senare år har den arbetsrelaterade invandringen varit fokus. Den integrationsfrämjande vuxenutbildningen i Finland kan beskrivas både som arbetsmarknadsorienterad och individualiserad. Målet är att för en invandrare som i ett tidigt skede blir arbetssökande skräddarsy en utbildningsväg till den öppna arbetsmarknaden Integrationsutbildningen består av tre olika former av utbildningshelheter som administreras av Arbets- och näringsministeriet. Dessa är tilltänkta att beakta invandrarnas olika förutsättningar (t.ex. invandrare som saknar läs- och skrivkunnighet) och utgöra en väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier inom det ordinarie vuxenutbildningssystemet. På senare tid har tyngdpunkten kommit att flyttas från de arbetsmarknadspolitiska integrationsutbildningarna till vuxenutbildning inom det ordinarie vuxenutbildningssystemet. Uppföljningen av integrationsutbildningarna i form av utvärderingar har varit relativt blygsam. Det man kan konstatera är att trots att de individuella förutsättningarna har kunnat beaktas rätt väl har effekterna (i form fortsatta studier eller anställning på arbetsmarknaden) inte motsvarat förväntningarna. Förutom att förbättra lärarnas kompetens i att arbeta med invandrare finns det incitament till att både förenkla systemet med integrationsutbildningarna och integrera dem starkare i ordinarie vuxenutbildning. Utvecklandet av vuxenutbildning för invandrare har skett genom ett mycket stort antal lokalt eller regionalt förankrade men sinsemellan okoordinerade EU-finansierade projekt. Som en reaktion på detta genomför man för tillfället två omfattande stödstrukturprojekt med syfte att stärka vägledningen och rådgivningen samt samla och kommunicera de erfarenheter som visat sig vara effektfulla (best practices).

Swedish

.

Nationella strategier inom ramen för det finländska vuxenutbildningssystemet

I det följande redovisas för innehållet i de mest centrala invandrar- och utbildningspolitiska policy–dokumenten under det senaste årtiondet. Man kan notera att integrationen har främst hanterats (fram till 2007) inom Undervisningsministeriets förvaltningsområde, med en allt starkare betoning på yrkesutbildning, arbetsmarknadsrelevans och validering. År 2007 framåt flyttas tyngdpunkten till arbetsrelaterad invandring, och integration har kommit att hanteras i samverkan mellan flera ministerier. Den tyngdpunkförskjutning från utbildning till vägledning, som gäller för finländsk vuxenutbildning överlag, framkommer även i fråga om integration genom vuxenutbildning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error