1887

Integration genom vuxenutbilding och fortbilding

Landrapport Finland

image of Integration genom vuxenutbilding och fortbilding

Trots att invandringen till Finland ökat de senaste årtionden är andelen invandrare fortfarande liten, drygt 2,5 %. De största invandrargrupperna kommer från Estland och Ryssland. Invandrarna är geografiskt ojämnt fördelade, vilket innebär att behovet av integrationsfrämjande vuxenutbildningsåtgärder varierar stort förutom mellan olika invandrargrupper även mellan olika regioner. Under senare år har den arbetsrelaterade invandringen varit fokus. Den integrationsfrämjande vuxenutbildningen i Finland kan beskrivas både som arbetsmarknadsorienterad och individualiserad. Målet är att för en invandrare som i ett tidigt skede blir arbetssökande skräddarsy en utbildningsväg till den öppna arbetsmarknaden Integrationsutbildningen består av tre olika former av utbildningshelheter som administreras av Arbets- och näringsministeriet. Dessa är tilltänkta att beakta invandrarnas olika förutsättningar (t.ex. invandrare som saknar läs- och skrivkunnighet) och utgöra en väg till arbetsmarknaden eller fortsatta studier inom det ordinarie vuxenutbildningssystemet. På senare tid har tyngdpunkten kommit att flyttas från de arbetsmarknadspolitiska integrationsutbildningarna till vuxenutbildning inom det ordinarie vuxenutbildningssystemet. Uppföljningen av integrationsutbildningarna i form av utvärderingar har varit relativt blygsam. Det man kan konstatera är att trots att de individuella förutsättningarna har kunnat beaktas rätt väl har effekterna (i form fortsatta studier eller anställning på arbetsmarknaden) inte motsvarat förväntningarna. Förutom att förbättra lärarnas kompetens i att arbeta med invandrare finns det incitament till att både förenkla systemet med integrationsutbildningarna och integrera dem starkare i ordinarie vuxenutbildning. Utvecklandet av vuxenutbildning för invandrare har skett genom ett mycket stort antal lokalt eller regionalt förankrade men sinsemellan okoordinerade EU-finansierade projekt. Som en reaktion på detta genomför man för tillfället två omfattande stödstrukturprojekt med syfte att stärka vägledningen och rådgivningen samt samla och kommunicera de erfarenheter som visat sig vara effektfulla (best practices).

Swedish

.

Bakgrund

Fram till början 1980-talet var invandringen till Finland mycket blygsam, antalet invandrare var drygt 10 000 personer. Under 1980-talet fyrdubblades antalet till 50 000 personer, dvs. 0,9 % av befolkningen. Efter Sovjetunionens sönderfall började invandringen fr.o.m. 1990-talets början öka. De två största invandrargrupperna har kommit att bli ryssar (19 % av invandrarna) och estländare (16 % av invandrarna). Orsaken till det stora antalet invandrare från Ryssland är att ingermanländare med rötter i Finland fick en återflyttarstatus. De därefter största grupperna är svenskar (varav majoriteten återflyttare) och somalier (4900 personer). Det totala antalet invandrare var år 2008 cirka 143 000 personer, 2,5 % av befolkningen. Invandrarna är geografiskt mycket ojämnt fördelade, de bor idag främst i stora städer, i Nyland och huvudstadsregionen där andelen är 4,4 % av befolkningen (omkring hälften av alla invandrare). De första flyktingarna anlände i början av 1970-talet från Chile. Först 1986 förband sig Finland att ta emot kvotflyktingar, idag är den årliga flyktingkvoten 750 personer. Antalet flyktingar var i slutet av år 2006 cirka 28 000 (23 % av invandrarna), som under sin tid i Finland har fått drygt 5000 barn. Även antalet asylsökanden har varit mycket liten, t.ex. år 2006 omkring 1500 personer. Den huvudsakliga orsaken till invandringen till Finland har varit familjeband. På senare tid har den arbetsrelaterade invandringen ökat. Eftersom befolkningen åldras och efterfrågan på arbetskraft ökar är målet att den arbetsrelaterade invandringen till Finland skall öka från såväl EU-området som länder utanför den (Arajärvi 2009, 6-21; Sisäasianministeriö 2008, 6–9).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error