1887

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Landerapport Danmark

image of Integration gennem voksen- og efteruddannelse

I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen der varede frem til omkring 2008 gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse kan være et redskab til at støtte den proces, eventuelt med etablering af særlige tilbud rettet mod specifikke behov. På den baggrund besluttede Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbejde om voksnes læring, SVL, i efteråret 2008 at igangsætte et studie om integration gennem voksen- og efteruddannelse. Formålet med studiet har været at kortlægge de nationale strategier og tiltag i de nordiske lande, med henblik på at øge indvandrere og efterkommeres deltagelse i voksen- og efteruddannelse og at kortlægge hvad der eksisterer af særligt indrettede voksen- og efteruddannelsestilbud. Studiet fokuserer på anvendelsen af voksen- og efteruddannelse i relation til integration af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Der foreligger en rapport for hvert af de nordiske lande og en samlet rapport med beskrivelse af hovederfaringerne fra hvert af de nordiske lande og af forskelle og ligheder mellem landene. Erfaringer fra det danske delstudie viser blandt andet at: – Fagundervisning kobles tilsvarende i stigende grad med sprogundervisning i forbindelse med uddannelser inden for det ordinære uddannelsessystem– Sammenkoblingen af fag og sprog lader til at have en positiv effekt på udbyttet af begge dele– Andelen af indvandrere er steget på flere uddannelser. I takt hermed har stadigt flere uddannelser udviklet særlige tiltag som er rettet specifikt mod tosprogede– Der er gode erfaringer med at fokusere på samarbejde og koordinering mellem relevante aktører i forbindelse med integrationsprojekter– Klare mål for deltagerne lader til at bidrage positivt til projekternes succes– Anvendelsen af online-undervisning er i stigning, men stadig ikke udbredt. En øget anvendelse kan bidrage til at undervisningen bliver mere fleksibel i både tid og rum

Danish

.

Sammenfatning

Beskæftigelse og selvforsørgelse har været centrale mål for integrationsindsatsen i hele den omfattede periode, der går fra slutningen af 1990’erne. Der er et fortsat fokus på sprog som en afgørende forudsætning for integration på arbejdsmarkedet. Fokus har dog ændret sig fra en antagelse om at sprog skulle læres før der kunne blive tale om deltagelse på arbejdsmarkedet, til nu i højere grad at blive set i samspil med beskæftigelse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error