1887

Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Landerapport Norge

image of Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Innvandrere i Norge har tre ganger så høy arbeidsledighet som hele befolkningen. I tillegg har flertallet av innvandrere med høyere utdanning fra utlandet ikke arbeid i samsvar med sine kvalifikasjoner. Dette er den norske delrapporten fra en nordisk studie om bruken av undervisning i relasjon til integrering på arbeidsmarkedet. Arbeidet ble satt i gang av Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbeidet om voksnes læring, SVL, høsten 2008. I Norge hjemler Introduksjonsloven rett og/eller plikt til 300 timer undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Flyktninger har rett til heltids introduksjonsprogram. Innenfor videregående opplæring har innvandrere de samme rettighetene som andre, blant annet til realkompetansevurdering. Digitale læringsplattformer nyttes blant annet i universitetenes norskopplæring for studenter. Det foreligger til nå svært begrenset tallmateriale når det gjelder effekten av integreringstiltak i Norge. Anbefalingene fra den nordiske studien omfatter blant annet at: – Det på nordisk plan arbeides videre med mer systematiske vurderinger av sammenhengen mellom effekt og ressurser.– Det blir arbeidet mer med differensierte undervisningstilbud for voksne innvandrere i forhold til kompetanse, mål og behov.– Det blir arbeidet ytterligere med å skape klare sammenhenger mellom utdanning og utdanningens mål med hensyn til å komme seg videre innenfor utdanning eller på arbeidsmarkedet. – Det blir fokusert på anvendelse av IKT og online-undervisning med henblikk på å øke tilgjengeligheten.– Det blir arbeidet mer systematisk med validering av invandreres realkompetanse.

Norwegian

.

Sammendrag

Innvandringens historie på Island er ikke lang, og mye har vært gjennomført på kort tid. Året 2007, för undervisningsplanen ble innfört, fantes det en rekke undervisningsmuligheter, með forskjellige formål og målgrupper. Her er det snakk om forberedende voksenundervisning, spesiel utdannelse for innvandrere, almenne islandskkurser, og spesielle arbeidsrettete kurser. De arbeidsrettete kursene hadde spesifikke formål og var spesielt skrevet for målgruppen på hver arbeidsplass. Kursene var imidlertid ikke fokuserte nok eller koordinerte. For eksempel var det ofte liten stigning mellom modulene og forholdsvis mange tilbud på begynnerkurs men få kurs for deltakere som ville fortsette å studere. Det fantes större mangfold i undervisningstilbudene enn det ble etter at undervisningsplanene ble tatt i bruk, men planene förte til större koordinasjon og stigning i de forskjellige undervisningstilbudene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error