1887

Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Landrapport Island

image of Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Dette er den islandske delrapporten fra en nordisk studie om bruken av undervisning i relasjon til integrering på arbeidsmarkedet. Raporten er resultat av et initiativ fra Nordisk ministerråd høsten 2008. Innvandringens historie på Island er annerledes enn i de andre nordiske land. Innvandringen dreier seg hovedsakelig omarbeidsinnvandring og i året 2009 var over 95% av alle innvandrere aktive på arbeidsmarkedet. Integreringspolitikken på Island har derfor i mindre grad enn de øvrige nordiske land konsentrert seg om å aktivisere innvandrere på arbeidsmarkedet men mere på undervisning i islandsk for utlendinger. Denne undervisningen foregikk inntil 2009 hovedsakelig på kveldstid parallelt med beskjeftigelse på arbeidsmarkedet. Det er ingen plikt å lære islandsk men for å få ubegrenset arbeidstillatelse er det en plikt å ha gjennomgått 150 timer i islandsk som andrespråk. De som vil søke statsborgerskap må gjennomføre en test. Anbefalingene fra den nordiske studien er blant annet at: - Det på nordisk plan arbeides videre med mer systematiske vurderinger av sammenhengen mellom effekt og ressurser.- Det blir arbeidet med differensierte undervisningstilbud for voksne innvandrere i forhold til kompetanse, mål og behov.- Det blir arbeidet ytterligere med å skape klare sammenhenger mellom utdanning og utdanningens mål med hensyn til videre utdanning eller på arbeid.- Det blir fokusert på anvendelsen av IT og online-undervisning med henblikk på å öke tilgjengeligheten.- Det blir arbeidet mer systematisk med validering av innvandreres realkompetanse..

Norwegian

.

Særlige satsinger innenfor etter- og videreutdanning for voksne innvandrere

Prosjekter på feltet etter- og videreutdanning for voksne innvandrere har gjennom årene i stor grad vært avhengig av ildsjeler på grunn av liten tilgang til offentlige midler. Norberg (2000) viste at selv om utviklingsarbeid var et mål i voksenopplæringspolitikken, var det som foregikk i stor grad tilfeldig aktivitet avhengig av ildsjeler. Undervisningsmyndighetenes årlige bevilgninger til slikt utviklingsarbeid var over en årrekke om lag 100.000 kroner i hvert av de 19 fylkene i Norge. Men de prosjektene som fant sted, dreide seg i stor grad om å utvikle metoder, systemer og materiell for kvinnetiltak eller norskopplæring kombinert med arbeidspraksis for yngre med liten skolegang. Arbeidet med introduksjonsloven, samt utpeking av spesielle satsingsområder endret dette bildet. En rød-grønn regjering fra 2005 og gjenvalgt i 2009 står for tiden for ulike tidsbegrensete nasjonale satsinger der innvandrere helt eller delvis er målgruppen. Det er for eksempel om

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error