1887

Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Landrapport Island

image of Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Dette er den islandske delrapporten fra en nordisk studie om bruken av undervisning i relasjon til integrering på arbeidsmarkedet. Raporten er resultat av et initiativ fra Nordisk ministerråd høsten 2008. Innvandringens historie på Island er annerledes enn i de andre nordiske land. Innvandringen dreier seg hovedsakelig omarbeidsinnvandring og i året 2009 var over 95% av alle innvandrere aktive på arbeidsmarkedet. Integreringspolitikken på Island har derfor i mindre grad enn de øvrige nordiske land konsentrert seg om å aktivisere innvandrere på arbeidsmarkedet men mere på undervisning i islandsk for utlendinger. Denne undervisningen foregikk inntil 2009 hovedsakelig på kveldstid parallelt med beskjeftigelse på arbeidsmarkedet. Det er ingen plikt å lære islandsk men for å få ubegrenset arbeidstillatelse er det en plikt å ha gjennomgått 150 timer i islandsk som andrespråk. De som vil søke statsborgerskap må gjennomføre en test. Anbefalingene fra den nordiske studien er blant annet at: - Det på nordisk plan arbeides videre med mer systematiske vurderinger av sammenhengen mellom effekt og ressurser.- Det blir arbeidet med differensierte undervisningstilbud for voksne innvandrere i forhold til kompetanse, mål og behov.- Det blir arbeidet ytterligere med å skape klare sammenhenger mellom utdanning og utdanningens mål med hensyn til videre utdanning eller på arbeid.- Det blir fokusert på anvendelsen av IT og online-undervisning med henblikk på å öke tilgjengeligheten.- Det blir arbeidet mer systematisk med validering av innvandreres realkompetanse..

Norwegian

.

Innledning og bakgrunn

En innvandrer er en person som er født i utlandet av utenlandske foreldre og har en oppholdstillatelse som kan gi grunnlag for varig bosetting. Denne rapporten behandler kort den historiske bakgrunnen og den politiske utviklingen i Norge når det gjelder innvandring og integrering på arbeidsmarkedet. Deretter gjennomgås forståelsen av begrepet integrering, forutsetningene for integrering i det norske samfunnet og de nasjonale strategiene for etter- og videreutdanning som et integreringsinstrument. I den tredje delen gjennomgås den lovregulerte undervisningen for å styrke integrering med vekt på opplæringsordningen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og i den fjerde delen beskrives en rekke særlige satsinger innenfor etter- og videreutdanning for å styrke integreringen. Det påvises barrierer og mulige forbedringspotensialer med hensyn til hvordan den offisielle strategien har vært implementert.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error