1887

Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Landerapport Norge

image of Integrasjon gjennom voksen- og videreutdanning

Innvandrere i Norge har tre ganger så høy arbeidsledighet som hele befolkningen. I tillegg har flertallet av innvandrere med høyere utdanning fra utlandet ikke arbeid i samsvar med sine kvalifikasjoner. Dette er den norske delrapporten fra en nordisk studie om bruken av undervisning i relasjon til integrering på arbeidsmarkedet. Arbeidet ble satt i gang av Nordisk Ministerråd ved rådgivningsgruppen for det nordiske samarbeidet om voksnes læring, SVL, høsten 2008. I Norge hjemler Introduksjonsloven rett og/eller plikt til 300 timer undervisning i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Flyktninger har rett til heltids introduksjonsprogram. Innenfor videregående opplæring har innvandrere de samme rettighetene som andre, blant annet til realkompetansevurdering. Digitale læringsplattformer nyttes blant annet i universitetenes norskopplæring for studenter. Det foreligger til nå svært begrenset tallmateriale når det gjelder effekten av integreringstiltak i Norge. Anbefalingene fra den nordiske studien omfatter blant annet at: – Det på nordisk plan arbeides videre med mer systematiske vurderinger av sammenhengen mellom effekt og ressurser.– Det blir arbeidet mer med differensierte undervisningstilbud for voksne innvandrere i forhold til kompetanse, mål og behov.– Det blir arbeidet ytterligere med å skape klare sammenhenger mellom utdanning og utdanningens mål med hensyn til å komme seg videre innenfor utdanning eller på arbeidsmarkedet. – Det blir fokusert på anvendelse av IKT og online-undervisning med henblikk på å øke tilgjengeligheten.– Det blir arbeidet mer systematisk med validering av invandreres realkompetanse.

Norwegian

.

Innledning og bakgrunn

Denne rapporten behandler kort den historiske bakgrunnen og den politiske utviklingen når det gjelder innvandreres integrasjon på Island med vekt på utdanning og undervisning i islandsk. Deretter gis en kort skildring av den offisielle strategien, implementeringen og finansieringen. I den tredje delen gjennomgås undervisningsplanen i islandsk som andrespråk for voksne, hvordan planen brukes, samt en oversikt over kostnader og deltakelse på allmenne åpne islandskkurs etter denne undervisningsplanen. I den fjerde delen beskrives særlige initiativ som ikke følger undervisningsplanen, men som konsentreres omkring spesielle behov, f.eks. arbeidsrettede kurs. Til slutt gis et sammendrag av hvordan den offisielle strategien har vært implementert, i hvilken grad den har lykkes, og om mulige barrierer underveis.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error