1887

Innsatte i nordiske fengsler

Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon

image of Innsatte i nordiske fengsler

I denne rapporten presenteres resultatene fra den første felles nordiske kartleggingen av utdanningsnivå, deltakelse i utdanning og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler. Mellom seks og elleve prosent av de innsatte har i følge de fem lands undersøkelser ingen fullført utdanning, mellom en fjerdepart og halvparten har bare obligatorisk skole som høyeste fullførte utdanning. Det var jevnt over to av tre som ikke deltok i noen form for utdanning i fengslet, mellom en og tre prosent av de innsatte tok universitets- eller høyskoleutdanning. De fem landene varierer lite i prosentandelen som ikke tar utdanning i fengslet. I alle landene er det å utnytte tiden til noe fornuftig den viktigste grunnen for å ta utdanning i fengslet. Innsatte som holder på med utdanning er stort sett fornøyd med den, men det fremheves i alle landene at mangel på datautstyr skaper problemer med å gjennomføre utdanningen. I gjennomsnitt opplever mellom hver tredje og hver fjerde innsatt å ha lese- eller skrivevansker. En noe høyere andel sier at de har vanskeligheter med regning eller matematikk. Disse forhold spiller likevel en liten eller ingen rolle for i hvilken grad de innsatte deltar i undervisning i fengslene. Derimot synes det å råde en viss oppfatning blant innsatte om at hvis man har en kort dom, så finner man det ikke bryet verdt å starte på utdanning i fengslet.

Danish

.

Sverige (in Swedish)

Kartläggningen av intagnas utbildningsbakgrund och studiebehov genomfördes på svenska kriminalvårdsanstalter under hösten 2006. Arbetet skedde på uppdrag av Kriminalvårdens forskningskommitté och i samverkan mellan Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, och Kriminalvården. Kartläggningen genomfördes på ett representativt urval av totalt 960 intagna. Resultaten visade att knappt 40 % har grundskola som högsta fullföljd utbildning, 34 % har genomgått gymnasium och 9 % har studerat vid högskola eller universitet. Procentuellt fler yngre intagna har inte slutfört någon utbildning jämfört med intagna som är 32 år och äldre. En majoritet av de intagna (57 %) deltar inte i utbildning under anstaltsvistelsen medan 36 % uppger att de studerar. 7 % har valt att inte besvara frågan om utbildningsdeltagande. De intagna som ej studerar har i större utsträckning inte fullföljt någon utbildning tidigare eller har endast en utbildningsbakgrund med genomgången folkskola eller grundskola. Intagna som inte studerar har skriftspråkliga svårigheter i större omfattning och i denna grupp finns också många unga intagna, samt intagna med korta strafftider. Studier på gymnasienivå är den vanligaste studieinriktningen bland intagna som studerar. De vanligaste motiven för att delta i utbildning är att utnyttja tiden, förbättra betyg, få jobb och klara tillvaron efter frigivning. De intagnas upplevelser av utbildning inom anstalt visar att studierna till stor del fungerar väl.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error