1887

Innsatte i nordiske fengsler

Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon

image of Innsatte i nordiske fengsler

I denne rapporten presenteres resultatene fra den første felles nordiske kartleggingen av utdanningsnivå, deltakelse i utdanning og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler. Mellom seks og elleve prosent av de innsatte har i følge de fem lands undersøkelser ingen fullført utdanning, mellom en fjerdepart og halvparten har bare obligatorisk skole som høyeste fullførte utdanning. Det var jevnt over to av tre som ikke deltok i noen form for utdanning i fengslet, mellom en og tre prosent av de innsatte tok universitets- eller høyskoleutdanning. De fem landene varierer lite i prosentandelen som ikke tar utdanning i fengslet. I alle landene er det å utnytte tiden til noe fornuftig den viktigste grunnen for å ta utdanning i fengslet. Innsatte som holder på med utdanning er stort sett fornøyd med den, men det fremheves i alle landene at mangel på datautstyr skaper problemer med å gjennomføre utdanningen. I gjennomsnitt opplever mellom hver tredje og hver fjerde innsatt å ha lese- eller skrivevansker. En noe høyere andel sier at de har vanskeligheter med regning eller matematikk. Disse forhold spiller likevel en liten eller ingen rolle for i hvilken grad de innsatte deltar i undervisning i fengslene. Derimot synes det å råde en viss oppfatning blant innsatte om at hvis man har en kort dom, så finner man det ikke bryet verdt å starte på utdanning i fengslet.

Danish

.

Forskning om innsattes utdanning (in Norwegian)

Det finnes mange viktige grunner til at innsatte bør skaffe seg utdanning. Fra et økonomisk perspektiv vil mangel på utdanning, og dermed arbeid, føre til at tidligere innsatte blir mer avhengige av sosiale ytelser, noe som øker byrden på samfunnet (f.eks. Lochner & Moretti, 2004). Fra et personlig og sosialt perspektiv vil mangel på utdanning og arbeid øke risikoen for residiv og skadelige handlinger, slik som bruk av illegale rusmidler, stort alkoholkonsum og voldsutøvelse (f.eks. Steurer & Smith, 2003). Vi har inntil de siste årene hatt lite kunnskap om effekten av utdanning, økonomisk og sosialt. I dette kapitlet stiller vi innledningsvis spørsmålet om utdanning reduserer kriminalitet, og belyser det med resultater fra tidligere forskning. Som omtalt i rapportens innledning er det antatt at utdanning reduserer residiv, og det er derfor nødvendig å ha forskningsbasert kunnskap om gyldigheten av denne begrunnelsen. Vi gjennomgår deretter resultater fra eksisterende forskning med relevans for de spørsmål vi ønsker å belyse i den nordiske undersøkelsen. Dette gjelder litteratur om innsattes utdanningsbakgrunn, utdanningsønsker, motiv for utdanning og lærevansker. Vi refererer også forskning om de innsattes vurdering av den utdanningen som gis i fengsel og deres læringsstrategier. I gjennomgangen viser vi til en del internasjonale studier, og legger særlig vekt på relevant forskning som til nå er gjennomført i Norden.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error