1887

Innsatte i nordiske fengsler

Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon

image of Innsatte i nordiske fengsler

I denne rapporten presenteres resultatene fra den første felles nordiske kartleggingen av utdanningsnivå, deltakelse i utdanning og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler. Mellom seks og elleve prosent av de innsatte har i følge de fem lands undersøkelser ingen fullført utdanning, mellom en fjerdepart og halvparten har bare obligatorisk skole som høyeste fullførte utdanning. Det var jevnt over to av tre som ikke deltok i noen form for utdanning i fengslet, mellom en og tre prosent av de innsatte tok universitets- eller høyskoleutdanning. De fem landene varierer lite i prosentandelen som ikke tar utdanning i fengslet. I alle landene er det å utnytte tiden til noe fornuftig den viktigste grunnen for å ta utdanning i fengslet. Innsatte som holder på med utdanning er stort sett fornøyd med den, men det fremheves i alle landene at mangel på datautstyr skaper problemer med å gjennomføre utdanningen. I gjennomsnitt opplever mellom hver tredje og hver fjerde innsatt å ha lese- eller skrivevansker. En noe høyere andel sier at de har vanskeligheter med regning eller matematikk. Disse forhold spiller likevel en liten eller ingen rolle for i hvilken grad de innsatte deltar i undervisning i fengslene. Derimot synes det å råde en viss oppfatning blant innsatte om at hvis man har en kort dom, så finner man det ikke bryet verdt å starte på utdanning i fengslet.

Danish

.

Danmark

Det danske bidrag til den fælles nordiske rapport om ”Indsatte i de Nordiske Fængsler, Uddannelse og Uddannelsesønsker”, er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført i perioden 9. til 12. januar 2007. Spørgeskemaerne er uddelt til samtlige personer, der den 9. januar 2007 var indsat i de danske fængsler, arresthuse eller som var beboere på en af Kriminalforsorgens pensioner, i alt 3461 personer. 2405 indsatte har svaret på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 69,5. Den gennemførte bortfaldsanalyse viser, at indsatte, der ikke læser og forstår dansk, formodentlig er underrepræsenteret i det indhentede materiale.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error