1887

Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden

Med lärande exempel

image of Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden

Den här studien förmedlar kunskap om hur lärare, förskollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet i ett antal förskolor och skolor i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Boken lyfter fram flera lärande exempel som inspiration till jämställdhetsarbete i förskolan och skolan. Bokens grund är en nordisk studie av praktiskt jämställdhetsarbete som pågår eller har pågått under den senaste tiden. I boken finns konkreta exempel från alla nordiska länder och från de självstyrande områdena. Studiens resultat visar att framgångsfaktorer för jämställdhetsarbete i förskolan och skolan som analyserats fram kan ses som tre olika steg. Stegen benämns privat steg, internt steg och externt steg. I boken förklaras vad dess steg innehåller, och vilka krav som ställs på en förskola eller skola för att uppnå de olika stegen. De här stegen kan både sägas vara en sammanfattning av resultatet av studien, men också ses ett verktyg för arbete framåt. Målet är att du som läser boken ska inspireras till att påbörja, blåsa nytt liv i eller fortsätta det lokala arbetet på den egna skolan eller den egna enheten, med hjälp av nordisk inspiration!

Swedish

.

Vad har vi sett? Vilka framgångsfaktorer finns?

Inledningsvis fanns i arbetet en ambition om att hitta förskole- eller skolenheter som minst fem år hade arbetat systematiskt med jämställdhet utan projektmedel, och som kunde visa på “den nordiska modellen”. Det fanns en tanke om att projektmedel inte främjar det systematiska långsiktiga jämställdhetsarbetet, utan i stället försvårar möjligheten med att göra arbetet hållbart eftersom projektmedel är tidsbegränsade och oftast inte är en del av det ordinarie arbete som görs i en skolorganisation. Begreppet hållbart innehåller aspekter av systematik och långsiktighet – något som gynnar uppnåendet av jämställdhetsmål.24 Det har dock endast funnits få exempel på jämställdhetsarbete i förskolan eller skolan som inte primärt finansieras med projektmedel. Projektmedel per se behöver heller inte vara något som hindrar hållbarhet – studien visar att det i stället beror på hur projektmedlen tas om hand.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error