1887

Framtidens utbildning i Norden

Konkurrens och samverkan i en globaliserad värld

image of Framtidens utbildning i Norden

Författarna till föreliggande syntesrapport har försökt identifiera de faktorer som antas komma att påverka utbildningssystemen, samt i vilken riktning påverkan sker. Framtiden kan beskrivas som trolig eller möjlig, hotfull eller önskvärd. Ju större diskrepansen är mellan ett troligt scenario och ett önskvärt - desto större behov finns för åtgärder som kan påverka utvecklingen. I rapporten görs även en analys av outforskade frågor och skillnader inom de nordiska länderna samt mellan de nordiska länderna och Storbritannien.

Swedish

.

Rekommendationer

I några av de nordiska länderna, framför allt Island och Sverige, behövs en betydligt mera systematisk ansats när det gäller utbildningssektorns framtida behov. I övriga nordiska länder har man framför allt penetrerat de ekonomiska aspekterna av globaliseringen medan andra, mer svårfångade frågeställningar, bara flyktigt berörts. Det finns därmed ett behov av en bredare ansats när det gäller globaliseringens effekter på utbildningssystemet. Eftersom både utmaningarna och de utbildningspolitiska målen är relativt lika för de nordiska länderna rekommenderar vi att man samordnar sina resurser i ett antal gemensamma framtidsstudier. Dessa bör bland annat analysera framtidens mångkulturella, sociala och tekniska utmaningar, ungas drivkrafter och vägval och vilka konsekvenser detta kan få för utbildningssektorn. De frågor som bör belysas är hur det nordiska samfundet kan konkurrera och samverka på en internationell marknad, på medellång respektive på lång sikt. Den sammanhållande kraften för dessa studier bör vara Nordiska Ministerrådet, i samverkan med respektive utbildnings- och forskningsdepartement.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error