1887

Framtidens utbildning i Norden

Konkurrens och samverkan i en globaliserad värld

image of Framtidens utbildning i Norden

Författarna till föreliggande syntesrapport har försökt identifiera de faktorer som antas komma att påverka utbildningssystemen, samt i vilken riktning påverkan sker. Framtiden kan beskrivas som trolig eller möjlig, hotfull eller önskvärd. Ju större diskrepansen är mellan ett troligt scenario och ett önskvärt - desto större behov finns för åtgärder som kan påverka utvecklingen. I rapporten görs även en analys av outforskade frågor och skillnader inom de nordiska länderna samt mellan de nordiska länderna och Storbritannien.

Swedish

.

Inledning och metod

De nordiska ländernas präglas sedan lång tid av ett stark demokratiskt deltagande, god social sammanhållning samt god ekonomisk tillväxt. Utbildningssystemen utgör ett avgörande element i den samhällsstrategi som ligger bakom dessa framgångar. Nordisk utbildning präglas också av högt deltagande på sekundär och tertiär nivå, en demokratisk tradition och god kvalitet. Utbildning inom de nordiska länderna har till övervägande delen varit offentligt finansierad och offentligt utförd men har också en stark folkbildningstradition med frivillighet, självorganisering och studiecirklar som kännetecken. Denna under efterkrigstiden så framgångsrika modell utsätts för närvarande av ett starkt tryck från en rad omvärldsfaktorer såsom globaliseringen, demografiska förändringar och en snabb teknisk utveckling.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error