1887

Frafall i utdanning for 16–20 åringer i Norden

image of Frafall i utdanning for 16–20 åringer i Norden

Høyt frafall og lav fullføringsgrad er et stort problem i alle de nordiske land: Bare 60–80 % av årskullene fullfører og består videregående opplæring/ungdomsutdannelsen/gymnasieskolan. Rapporten viser at frafall ikke er et entydig begrep, og at det er vanskelig å sammenligne volum på frafall uten å kjenne avgrensingen av begrepet i det enkelte land. Forskning viser at de unges sosiale bakgrunn, tidligere prestasjoner, deres sosiale og skolefaglige engasjement og identifikasjon samt den konteksten opplæringen inngår i, har betydning for frafall, gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Frafall i utdanning kan betraktes som sluttpunktet på en prosess som har startet tidlig i de unges liv. I alle de fem nordiske landene er det satt i verk en rekke tiltak for å redusere frafallet og bedre kompetanseoppnåelsen. Tiltakene varierer betydelig, men det er likevel mulig å se et mønster, og særlig fire typer tiltak synes å gå igjen i landene, rådgivning og karriereveiledning, økt innslag av praksis i yrkesutdanninga, alternative opplæringsløp og omfattende reformer. Rapporten konkluderer med at frafallet kan reduseres, men at en eliminasjon av frafallet vil kreve grunnleggende og dyptgripende endringer i de økonomiske og sosiale ulikhetene i samfunnet som sådant.

Norwegian

.

Sammedrag: Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden Eifred Markussen, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Denne rapporten handler om frafall i videregående opplæring i Norden. Utgangspunktet er at høyt frafall og lav fullføringsgrad i videregående opplæring er ansett som et stort problem i alle de nordiske land. Når utdanningssystemet, en sentral samfunnsinstitusjon som har fått i oppgave av samfunnet å bringe flest mulig i hvert ungdomskull frem til å bestå videregående opplæring lykkes med 60-80 % av årskullene, da svikter denne institusjonen sin oppgave. Når så mange ikke består videregående opplæring er det til skade både for individene og for samfunnet. De som ikke har bestått videregående opplæring stiller svakere på arbeidsmarkedet enn de som har bestått, og samfunnet går glipp av viktig kompetanse.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error