1887

Frafall i utdanning for 16–20 åringer i Norden

image of Frafall i utdanning for 16–20 åringer i Norden

Høyt frafall og lav fullføringsgrad er et stort problem i alle de nordiske land: Bare 60–80 % av årskullene fullfører og består videregående opplæring/ungdomsutdannelsen/gymnasieskolan. Rapporten viser at frafall ikke er et entydig begrep, og at det er vanskelig å sammenligne volum på frafall uten å kjenne avgrensingen av begrepet i det enkelte land. Forskning viser at de unges sosiale bakgrunn, tidligere prestasjoner, deres sosiale og skolefaglige engasjement og identifikasjon samt den konteksten opplæringen inngår i, har betydning for frafall, gjennomføring og kompetanseoppnåelse. Frafall i utdanning kan betraktes som sluttpunktet på en prosess som har startet tidlig i de unges liv. I alle de fem nordiske landene er det satt i verk en rekke tiltak for å redusere frafallet og bedre kompetanseoppnåelsen. Tiltakene varierer betydelig, men det er likevel mulig å se et mønster, og særlig fire typer tiltak synes å gå igjen i landene, rådgivning og karriereveiledning, økt innslag av praksis i yrkesutdanninga, alternative opplæringsløp og omfattende reformer. Rapporten konkluderer med at frafallet kan reduseres, men at en eliminasjon av frafallet vil kreve grunnleggende og dyptgripende endringer i de økonomiske og sosiale ulikhetene i samfunnet som sådant.

Norwegian

.

Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden

Frafall i videregående opplæring er et stort problem og en stor utfordring for videregående opplæring som sådan og for myndighetene i alle de nordiske land. Det fremgår med all tydelighet i de fem landkapitlene som er presentert foran i denne boka. Når så store andeler av ungdomskullene ikke fullfører og består videregående opplæring, er dette et problem for de individene som ikke får en videregående-kompetanse og det er et problem for samfunnet som har bruk for denne kompetansen. Frafallsproblematikken er et samfunnsproblem i alle de fem nordiske landene, slik som det også er det i en rekke andre land. I Norge kom dette bl.a. til uttrykk i Statsministerens nyttårstale 1.januar 2010, hvor det store frafallet var en av de store samfunnsutfordringene han valgte å peke på: «En av våre største utfordringer er at for mange ikke fullfører skolen. (...) Det er disse [ungdommene] som er framtiden vår. Vi vet at det beste vi kan utstyre dem med er kunnskap. Kunnskap trumfer alt» (Stoltenberg 2010).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error