1887

Evaluering av Nordplus

image of Evaluering av Nordplus

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd evaluert Nordplus Rammeprogram og Nordplus Nordiske Språk- og Kulturprogram for perioden 2008-2011. Nordplus er Nordisk ministerråds største udanningsprogram innenfor livslang læring. Programmene består av Nordplus Rammeprogram der de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen fra 2008 deltar på likefot med de fem nordiske landene Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Nordplus Rammeprogram består de tre sektorprogram, henholdsvis Nordplus Junior, Nordplus Høyere Utdanning og Nordplus Voksen, samt det tverrsektorielle Nordplus Horisontal. Assosiert til rammeprogrammet finnes Nordplus Nordiske Språk og Kulturprogrammet som kun har nordisk deltakelse. Formålet med evalueringen var å danne et grunnlag for en eventuell videreføring av Nordplus programmene etter 2011, samt å vurdere hvorvidt det var behov for endringer i programmene. Sentrale spørsmål i evalueringen har vært - Hvordan har programmene fungert i programperioden, herunder blant annet programstrukturen og programkomiteene?- Hvilke resultater er oppnådd sett i forhold til de overordnede målsetninger med innføringen av de nye programmene?- Hvordan har integreringen av de baltiske landene lykkes?- Hvordan er profilering, spredning og oppfølging av erfaringer og resultater fra programmene gjennomført?- Hvordan fungerer administrasjonen av programmet, herunder blant annet det elektroniske søknads- og rapporteringssystemet (ARS)? Forskerne bak evalueringsrapporten peker på 3 scenarier som mulige utviklingsveier for Nordplus, og gir konkrete forslag til endringer i programmet.

Norwegian

.

Synspunkter fra de baltiske lande

I kølvandet på EU-udvidelsen i 2004 udpegede Nordisk ministerråds samarbejdsministre (MR-SAM) omstruktureringen af samarbejdet med de baltiske lande som et vigtigt strategisk mål. Siden da har samarbejdet med de baltiske lande i stadig større grad udviklet sig til et regulært myndighedssamarbejde mellem ligeværdige aktører, som finansierer fælles projekter. Estlands, Letlands og Litauens deltagelse i Nordplus programmerne blev et resultat og en konsekvens af denne omstrukturering på uddannelses- og forskningsområdet. Siden 2008 har de baltiske lande haft mulighed for at deltage på lige fod med de nordiske lande i alle Nordplus programmer, med undtagelse af de nordiske sprog- og kulturprogrammer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error