1887

Evaluering av Nordplus

image of Evaluering av Nordplus

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd evaluert Nordplus Rammeprogram og Nordplus Nordiske Språk- og Kulturprogram for perioden 2008-2011. Nordplus er Nordisk ministerråds største udanningsprogram innenfor livslang læring. Programmene består av Nordplus Rammeprogram der de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen fra 2008 deltar på likefot med de fem nordiske landene Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Nordplus Rammeprogram består de tre sektorprogram, henholdsvis Nordplus Junior, Nordplus Høyere Utdanning og Nordplus Voksen, samt det tverrsektorielle Nordplus Horisontal. Assosiert til rammeprogrammet finnes Nordplus Nordiske Språk og Kulturprogrammet som kun har nordisk deltakelse. Formålet med evalueringen var å danne et grunnlag for en eventuell videreføring av Nordplus programmene etter 2011, samt å vurdere hvorvidt det var behov for endringer i programmene. Sentrale spørsmål i evalueringen har vært - Hvordan har programmene fungert i programperioden, herunder blant annet programstrukturen og programkomiteene?- Hvilke resultater er oppnådd sett i forhold til de overordnede målsetninger med innføringen av de nye programmene?- Hvordan har integreringen av de baltiske landene lykkes?- Hvordan er profilering, spredning og oppfølging av erfaringer og resultater fra programmene gjennomført?- Hvordan fungerer administrasjonen av programmet, herunder blant annet det elektroniske søknads- og rapporteringssystemet (ARS)? Forskerne bak evalueringsrapporten peker på 3 scenarier som mulige utviklingsveier for Nordplus, og gir konkrete forslag til endringer i programmet.

Norwegian

.

Nordplus nordisk språk og kultur

Språk og kultur er både et særskilt temaområde innenfor Nordplusordningen, men samtidig en gjennomgående og grunnleggende komponent ved det nordisk samarbeidet. De allmenne intensjonene bak et nordisk språk- og kulturprogram er knyttet til motiver som lå bak etableringen av et forpliktende nordisk samarbeid på statlig nivå etter andre verdenskrig. Samvirket var basert på en forståelse av et geografisk, historisk og språklig fellesskap i Norden. Formålet med samarbeidet var og er å bygge videre på dette fellesskapet og styrke samhørigheten i Norden gjennom tiltak både av materiell nytte og av instrumentell art, men også av mer immateriell karakter, slike som utveksling av kunnskap, gjensidig forståelse av hverandres språk og et bredt engasjement for nordiske kulturuttrykk og livsformer. Verdien av fellesskap i språk og kultur har stått sentralt i bevisstheten om å røkte og styrke økonomisk, sosial og kulturell samhørighet i Norden. Fellesskap og bestrebelser på å forstå hverandres morsmål, spesielt de skandinaviske nabospråkene, og kunne kommunisere med hverandre på skandinavisk, har vært et høyt prioritert område helt siden Nordisk råd ble grunnlagt i 1952. Det er slik sett et tradisjonsrikt felt dagens Nordplus nordisk språk og kultur (i teksten forkortet til språk og kultur eller NSK) viderefører. Nåværende program er også en fortsettelse av tidligere programmer med ganske like målsettinger, senest Nordplus språk.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error