1887

Evaluering av Nordplus

image of Evaluering av Nordplus

NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd evaluert Nordplus Rammeprogram og Nordplus Nordiske Språk- og Kulturprogram for perioden 2008-2011. Nordplus er Nordisk ministerråds største udanningsprogram innenfor livslang læring. Programmene består av Nordplus Rammeprogram der de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen fra 2008 deltar på likefot med de fem nordiske landene Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Nordplus Rammeprogram består de tre sektorprogram, henholdsvis Nordplus Junior, Nordplus Høyere Utdanning og Nordplus Voksen, samt det tverrsektorielle Nordplus Horisontal. Assosiert til rammeprogrammet finnes Nordplus Nordiske Språk og Kulturprogrammet som kun har nordisk deltakelse. Formålet med evalueringen var å danne et grunnlag for en eventuell videreføring av Nordplus programmene etter 2011, samt å vurdere hvorvidt det var behov for endringer i programmene. Sentrale spørsmål i evalueringen har vært - Hvordan har programmene fungert i programperioden, herunder blant annet programstrukturen og programkomiteene?- Hvilke resultater er oppnådd sett i forhold til de overordnede målsetninger med innføringen av de nye programmene?- Hvordan har integreringen av de baltiske landene lykkes?- Hvordan er profilering, spredning og oppfølging av erfaringer og resultater fra programmene gjennomført?- Hvordan fungerer administrasjonen av programmet, herunder blant annet det elektroniske søknads- og rapporteringssystemet (ARS)? Forskerne bak evalueringsrapporten peker på 3 scenarier som mulige utviklingsveier for Nordplus, og gir konkrete forslag til endringer i programmet.

Norwegian

.

Nordplus Junior

Forgjengeren for Nordplus Junior, Nordplus Mini, ble organisert av Foreningen Norden, og hovedaktiviteten var mobilitet i form av skoleklasseutveksling. Da denne aktiviteten ble innlemmet i Nordplus rammeprogram i den forrige programperioden, var det innenfor et Nordplus Junior der formålet var å styrke den nordiske dimensjonen gjennom skolesamarbeid mellom de nordiske landene. Samarbeidet skulle bidra til å øke kunnskapen og forståelsen for andre nordiske kulturer, språk og livsvilkår, og også bidra til å fremme den nordiske samhørigheten hva gjelder nordiske verdier, menneske- og demokratisyn (Vabø 2006: 31). De første årene etter at Nordplus Junior ble etablert i 2004, var i følge Vabø (2006) preget av en viss utprøving av mulighetene i programmet. For programperioden som evalueres her (2008–2011), er formålet for Nordplus Junior mer sektorrettet: «(…) å styrke og utvikle samarbeidet og skape nettverk av førskoler, grunnskoler og videregående skoler (studieforberedende og yrkesforberedende) blant de deltagende landene for å støtte utviklingen av kvalitet og fornyelse» (Nordplus 2008–2011, Håndbok 2010: 17). Organisasjoner eller institusjoner som arbeider med eller har sterke interesser innenfor grunnopplæringen kan også søke.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error