1887

Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

image of Effektive strategier for livslang læring i de nordiske lande

I tråd med Lissabonstrategien er det de nordiske landes mål, at øge befolkningernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse, særligt blandt kortuddannede og tosprogede. Det er baggrunden for undersøgelsen af landenes kompetencepolitiske indsatser til fremme af livslang læring for alle. Undersøgelsen fokuserer på samarbejdet mellem myndigheder og arbejdsmarkedets parter, samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt indsatser for at styrke voksnes nøglekompetencer. De nordiske strategier for livslang læring har flere fællestræk, herunder:

• samarbejde mellem de uddannelses- og de arbejdsmarkedspolitiske myndigheder

• øget fokus på realkompetencer, vejledning og rådgivning

• tendens til mere offentlig regulering og frivillig koordinering Rapporten afsluttes med anbefalinger til opfølgende arbejde og til videre analyser på området.

Danish Finnish

.

Vuxnas nyckelkompetenser (in Swedish)

Huruvida det går att identifiera specifika nyckelkompetenser, nödvändiga för individers möjligheter att hantera utmaningar i dagens samhälle och arbetsliv har engagerat de internationella organisationerna OECD och EU.Båda organisationerna har också diskuterat hur sådana nyckelkompetenser skulle kunna formuleras. Nyckelkompetenser berör framför allt grundläggande aspekter av vad som krävs för att leva i dagens samhälle, och för att kunna klara ett arbete. Resonemangen knyter inte bara an till vuxna, utan även till barn och unga. Båda organisationerna har också ambitioner att påverka medlemsländernas utbildningspolitik genom rekommendationer, så kallad mjuk normgivning, om än med olika medel. Kerstin Jacobsson & Niklas Noaksson (2006) använder uttrycken ”expertorganisationen” respektive ”den politiska organisationen” för att belysa en grundläggande skillnad mellan organisationerna, betraktat som idealtyper. De pekar bl a på att ”OECD:s största tillgång är att det är en expertorganisation som producerar vetande”, samt vidare att ”OECD har en unik analyskapacitet att göra studier i ett jämförande perspektiv” (Ibid. s. 51). EU är, som vi vet, en politisk union. Frågan om nyckelkompetenser kanknytas till såväl utbildnings- som arbetsmarknadspolitik, två politikområden som emellertid bygger på nationell beslutsmakt. Samtidigt finns ett politiskt samarbetemellan medlemsländerna som påverkar EU:s rekommendationer och som kräver förhandling mellan skilda intressen. Jacobsson & Noaksson 2006) menar att ”till skillnad från OECD är inte EU:s primära roll är att producera vetande utan att skapa politiska handlingsprogram. Underlag tas fram för att motivera behovet av policies och för att övertyga politiska aktörer” (Ibid. s. 54). OECD:s legitimeringsgrund är med andra ord expertkunskapen och EU:s är gemensamma politiska mål, värden och intressen (Ibid. s. 73).

Danish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error