1887

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Studie om de nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa

image of Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra anställningar. I den modellen är arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa centralt. Oxford Research har tillsammans med ett team av nordiska experter analyserat arbetsmarknadsutbildningar i Norden.Rapporten skildrar systemen utifrån bland annat inriktning, målgrupp, omfattning, finansiering och resultat. Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa i de tre autonoma regionerna beskrivs också. Rapporten konkluderar att det finns en trend i de nordiska länderna mot att arbetsmarknadsutbildningen kommit att bli alltmer inriktad på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

Swedish

.

Att lära från de nordiska arbetsmarknadsutbild-ningarna

I inledningen visades att de nordiska länderna på systemnivå i huvudsak har byggt upp liknande modeller för sin arbetsmarknadspolitik, men att det också finns stora skillnader i vilka förutsättningar som råder i de nordiska länderna vad gäller exempelvis arbetslöshet. Norge har haft mycket låg arbetslöshet under lång tid, medan övriga länder drabbades mer eller mindre hårt av finanskrisen i Europa från 2009 och framåt. Finland är nu återigen i en lågkonjunktur medan Island är tillbaka på samma låga nivåer som före krisen. På samma sätt ser förutsättningarna i de autonoma regionerna mycket olika ut. Grönland har konstant hög arbetslöshet medan Åland och Färöarna har mycket låg arbetslöshet. Detta får naturligtvis konsekvenser för hur arbetsmarknadsutbildningen organiseras, implementeras och vilka resultat det får.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error