1887

Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Studie om de nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa

image of Arbetsmarknadsutbildning i Norden

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra anställningar. I den modellen är arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa centralt. Oxford Research har tillsammans med ett team av nordiska experter analyserat arbetsmarknadsutbildningar i Norden.Rapporten skildrar systemen utifrån bland annat inriktning, målgrupp, omfattning, finansiering och resultat. Arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa i de tre autonoma regionerna beskrivs också. Rapporten konkluderar att det finns en trend i de nordiska länderna mot att arbetsmarknadsutbildningen kommit att bli alltmer inriktad på att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i arbete.

Swedish

.

Arbetsmarknadsutbild-ningarnas omfattning

Arbetsmarknadsutbildningarnas omfattning kan skilja sig åt dels avseende det absoluta antalet deltagare, dels olika relativa mått. Vi diskuterar i följande avsnitt de olika nordiska utbildningarna för arbetslösa i förhållande till det absoluta antalet deltagare samt deras andel av personer i arbetsmarknadsåtgärd och av arbetskraften. Vi använder måttet antalet unika deltagare delat på arbetskraften i avsnittet nedan.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error