1887

Nordisk gældssanering

image of Nordisk gældssanering

Den stigende internationalisering og den manglende nordiske internationalprivat- og procesretlige regulering af gældssanering kan medføre en række praktisk og socialt betonede problemer, fordi de grænseoverskridende sager er vanskelige at håndtere. Når der i denne udredning tales om „gældssanering“ omfatter dette generelt de nordiske landes respektive regler om mulighed for at opnå en retsafgørelse om eftergivelse af gæld for en fysisk person, dvs. gældssanering (herunder i forbindelse med konkurs) i medfør af konkursloven (Danmark), skuldsanering i medfør af skuldsaneringslagen (Sverige), gjeldsordning i medfør af gjeldsordningsloven (Norge), gældssanering i medfør af lov om gældssanering (Island) og skuldsanering i medfør af skuldsaneringsloven (Finland). Ifølge mandatet skal udredningen have som hovedformål at afdække de retlige og praktiske forhold, der taler henholdsvis for og imod en nordisk konvention om gældssaneringsspørgsmål.

Danish

.

Er der behov for en nordisk regulering af gældssanering?

Den manglende regulering af, om en gældssanering i et nordisk land har nogen virkninger i et andet nordisk land, medfører retlige problemer for insolvente fysiske personer. Hvis en skyldner opnår gældssanering i eksempelvis Sverige og derefter flytter til Danmark, vil den manglende danske anerkendelse af den svenske gældssanering medføre, at skyldnerens kreditorer vil kunne iværksætte retsforfølgning (inkasso) mod skyldneren i Danmark, uden at skyldneren kan påberåbe sig den gældseftergivelse, som denne fik ved den svenske gældssanering. Det bemærkes, at dette gælder, uanset om skyldnerens gæld kontraktretligt måtte være undergivet svensk ret. Den manglende anerkendelse af den svenske gældssanering medfører således, at denne er uden virkning i Danmark, uanset hvilket lands lovgivning som gælden kontraktretligt måtte være underlagt. Skyldneren må med andre ord efter flytningen til Danmark søge om at få en dansk gældssanering. Dette er imidlertid både tidskrævende og byrdefuldt for skyldneren.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error