1887

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

image of Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Danish

.

Relevant EU-regulering

I dette kapitel gennemgås de relevante EU-direktiver. Disse direktiver udgør ”mindstemålet” for den retlige regulering, hvilket betyder, at det enkelte land ikke kan indføre regler, der strider mod kravene i denne fællesskabsretlige regulering. Uanset om de nordiske lande måtte ønske at sænke forbrugerbeskyttelsesniveauet på visse områder for så vidt angår mikrobetalinger under henvisning til, at det skal være muligt at gennemføre små betalinger på en enkel og billig måde, vil dette ikke være muligt, såfremt det ville stride mod direktivbestemmelser.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error