1887

Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

image of Mikrobetalinger og forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse i nye betalingssystemerInden for de seneste år der sket en udvikling i de måder, hvorpå man kan indgå aftaler om køb af varer og tjenester. Udviklingen på området for betalingssystemer har taget fart i en sådan grad, at der med jævne mellemrum dukker nye systemer op, med nye muligheder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende. Overtakserede mobilbeskeder - SMS'er og MMS'er - hvor betaling sker via telefonregningen er én af disse nyskabelser. En anden mulighed er mikrobe-talingssystemer, der entydigt identificerer brugeren og fratrækker et beløb på en dertil indret-tet konto. Formålet med rapporten er at give et billede af, dels hvilke retlige problemer mikrobetalings-systemer rent faktisk giver forbrugerne, og dels hvilke barrierer den eksisterende lovgivning udgør for udviklingen af mikrobetalingssystemer. Målsætningen med rapporten er, at anvise løsninger på, hvorledes et højt forbrugerbeskyttel-sesniveau kan opretholdes samtidig med, at der kan udvikles enkle og billige mikrobetalings-systemer.

Danish

.

Konklusion

Rapporten har søgt at afdække en bred vifte af de problemstillinger, der vedrører tilslutning til mikrobetalingsmidler og vedrørende den enkelte mikroaftale. Det viste sig ved en nærmere betragtning, at mikroaftaler og mikrobetalinger juridisk set kan siges at berøre meget store dele af både de offentligretlige og privatretlige regelkomplekser i de nordiske lande samt i EU-direktiverne. Dette var dog hverken ønskeligt eller hensigtsmæssigt i en beskrivelse af mikroaftalerne som noget specifikt, hvorfor en afgrænsning blev absolut nødvendig. Det kan naturligvis diskuteres, om den afgrænsning, der er foretaget, er den rigtige, men en sådan er altid et udtryk for (vanskelige) valg mellem helhed, overblik, detaljeringsgrad, omfang m.m.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error