1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2012

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2013

Ekonomiska utsikter i Norden år 2013 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2012. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Norge

Hovedmålet for den norske regjerings økonomiske politikk er arbeid for alle og en rettferdig fordeling av goder og byrder. Med utgangspunkt i den nordiske modellen vil Regjeringen fornye og utvikle de offentlige velferdsordningene, bidra til en mer rettferdig fordeling og til et arbeidsliv basert på samarbeid og forhandlinger, der alle kan delta. Petroleumsinntektene setter Norge i en gunstig situasjon sammenliknet med mange andre land. Over tid er det likevel veksten i fastlandsøkonomien som betyr mest for utviklingen i velferd og levekår i Norge. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping og utvikling i hele landet, innenfor rammer som sikrer at vi ikke undergraver kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. En slik bærekraftig utvikling krever en ansvarlig politikk med vekt på natur– og miljøhensyn, en langsiktig forvaltning av nasjonalformuen, et opprettholdbart pensjonssystem, et velfungerende næringsliv og en sterk offentlig sektor.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error