1887

Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Nordiska konjunkturgruppens redogörelse hösten 2007

image of Ekonomiska utsikter i Norden 2008

Ekonomiska utsikter i Norden år 2008 är den nordiska konjunkturgruppens redogörelse för den ekonomiska situationen i de nordiska länderna hösten 2007. Rapporten innehåller i likhet med tidigare års rapporter dels ett särskilt kapitel med en översikt över den ekonomiska situationen i de nordiska länderna samt kapitel om situationen i varje enskilt nordiskt land.

Swedish

.

Sverige

Sveriges offentliga finanser fortsätter att utvecklas starkt och utvecklingen lever väl upp till stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Det av riksdagen beslutade målet för den offentliga sektorns finansiella sparande sätter ramarna för finanspolitiken. Under våren 2007 justerades målet, efter beslut av Riksdagen, från ett överskott på 2 procent till 1 procent av BNP över konjunkturcykeln. Justeringen gjordes med anledning av Eurostats beslut att sparandet i premiepensionssystemet ska redovisas i nationalräkenskapernas hushållssektor i stället för som hittills i den offentliga sektorn. Enligt Budgetpropositionen 2008 (Prop 2007/08:1) var överskottet åren 2000–2006 i genomsnitt 1,1 procent av BNP och det bedöms i genomsnitt uppgå till 3,1 procent av BNP under perioden 2007–2010.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error