1887

Kunskapstriangeln i Norden

Kartläggning av strategier och genomförda aktiviteter

image of Kunskapstriangeln i Norden

Denna rapport är framtagen inför en konferens 22-24 augusti 2011 i Åbo, där samtliga nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet på MR-Us/ÄK-Us område deltagit för att utbyta kunskap och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Temat på konferensen var kunskapstriangeln, vilken handlar om interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation, och baseras på tilltron att nyttan av de satsningar som görs på vart och ett av områdena utbildning, forskning och innovation blir högre om de samspelar med satsningarna på de övriga två områdena. I denna rapport görs en jämförande beskrivning av insatser som görs i de nordiska länderna inom utbildning, forskning och innovation, i en anda av kunskapstriangeln. Rapporten syftar till att vara ett underlag för erfarenhetsutbyte och att sprida goda exempel för hur man kan arbeta med insatser inom dessa områden för att uppnå en välfungerande kunskapstriangel.

Swedish

.

Uppföljning, jämförande analys och slutsats

Det kan noteras att ingen gång under intervjuerna har någon berört frågan om uppföljning och utvärdering av vilka resultat, utfall eller effekter som de många olika satsningarna har fått. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? På vilket sätt leder ökad integration mellan utbildning, forskning och innovation till förbättringar inom de respektive tre sfärerna? Förvisso är flera av de initiativ som vi redovisat ovan förhållandevis nya och det kan tyckas vara för tidigt att redan efterfråga utvärderingar av kunskapstriangelsatsningarna. Samtidigt är frågan om integration mellan utbildning och forskning samt mellan forskning och innovation inte ny; sådana sammanlänkande satsningar har skett länge. Vissa äldre utvärderingar finns naturligtvis också. Men, avsaknaden av nyare utvärderingar som fokuserar på utfallet av sådana aktiviteter som vi redovisat här kan diskuteras. Den nämnda rapporten från Vinnova av den 30 maj 2011 behandlar bland annat uppföljning, och i rapporten noteras bristen på uppföljning: ”Trots att kopplingen mellan högre utbildning och forskning sedan länge är en hörnsten i svensk forskningspolitik finns ännu inte någon redovisad systematisk uppföljning av på vilket sätt och hur väl universitet och högskolor lyckas svara upp mot denna politikens hörnsten.”

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error