1887

Kunskapstriangeln i Norden

Kartläggning av strategier och genomförda aktiviteter

image of Kunskapstriangeln i Norden

Denna rapport är framtagen inför en konferens 22-24 augusti 2011 i Åbo, där samtliga nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet på MR-Us/ÄK-Us område deltagit för att utbyta kunskap och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom utbildning, forskning och innovation. Temat på konferensen var kunskapstriangeln, vilken handlar om interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation, och baseras på tilltron att nyttan av de satsningar som görs på vart och ett av områdena utbildning, forskning och innovation blir högre om de samspelar med satsningarna på de övriga två områdena. I denna rapport görs en jämförande beskrivning av insatser som görs i de nordiska länderna inom utbildning, forskning och innovation, i en anda av kunskapstriangeln. Rapporten syftar till att vara ett underlag för erfarenhetsutbyte och att sprida goda exempel för hur man kan arbeta med insatser inom dessa områden för att uppnå en välfungerande kunskapstriangel.

Swedish

.

Norge

I Norge är det främst två myndigheter, Norges forskningsråd (NFR, under Kunnskapsdepartementet) och Innovation Norge (under Næringsog handelsdepartementet) som driver frågor kring kunskapstriangeln. Själva begreppet kunskapstriangeln är inte implementerat i norsk forsknings-, utbildnings- och innovationspolitik, det finns heller inte några uttalade strategier och mål för arbetet med kunskapstriangelrelaterade frågor. Däremot genomförs en rad aktiviteter som till viss del genomsyras av ett kunskapstriangelperspektiv. Många av dessa satsningar tenderar dock att vara bilaterala och omfattar sällan på ett tydligt vis kunskapstriangelns alla tre delar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error